Artikel

Fem spaningar från Länsstyrelsens session om arbetet mot penningtvätt

Flera av de regionala länsstyrelserna höll en gemensam session med fokus på betydelsen av riskbedömningar och rutiner i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Här är fem intressanta punkter som vi har tagit med oss från sessionen och som kan vara till hjälp för företag och byråer i arbetet mot penningtvätt.

Kundkännedom (KYC) och allmän riskbedömning (BWRA)

Under sessionen poängterades att KYC-processen inte fyller sin funktion fullt ut om den inte föregås av en genomtänkt och uppdaterad allmän riskbedömning, även känd som BWRA (Business Wide Risk Assessment). Verified understryker vikten av att säkerställa god kundkännedom, och att KYC-dokumentation utgör en central del av AML/penningtvättsprocessen. Det är dock lika viktigt att inleda processen med en allmän riskbedömning, vilken utgör grunden för utformningen av övriga rutiner och processer.

Branschöverskridande regelverk

Sessionen betonade att grundkraven enligt regelverket gäller för alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, oavsett om det är multinationella företag eller enskilda firmor. Verified noterar att direktiven om penningtvätt är branschöverskridande och omfattar hela den regulatoriska sektorn. Dock skiljer sig omfattningen och faktiska utförandet markant mellan olika företag, exempelvis mellan stora banker och mindre redovisningsbyråer.

Storlek och art på verksamheten påverkar riskbedömningen

Sessionen underströk att endast omfattningen av den allmänna riskbedömningen påverkas med hänsyn till storlek och art på den egna verksamheten. Däremot bör innehållet i den allmänna riskbedömningen och rutinerna vara liknande för alla. Verified påpekar att företagets storlek och art påverkar den övergripande riskbedömningen och därmed även innehållet i den. Trots eventuellt liknande rubriker och områden är djupet och omfattningen avsevärt olika för olika företagstyper.

Kontinuerlig kundkännedom/KYC

Sessionen framhöll vikten av att säkerställa Kundkännedom/KYC inte bara vid första mötet med en ny kund utan även kontinuerligt under hela affärsrelationens varaktighet. Detta är en viktig punkt, särskilt då flera redovisningsbyråer inte har haft tillräckligt effektiva processer för detta tidigare. Verified betonar att Kundkännedom ska inhämtas vid onboarding av nya kunder och även kontinuerligt under pågående affärsrelation, vilket underlättas av ett digitalt systemstöd.

Löpande granskning och monitorering

Sessionen belyste processen kring löpande granskning och övervakning för att upptäcka avvikande transaktioner och aktiviteter. Transaktionsmonitorering har inte tidigare diskuterats i de övervakade branscherna, såsom redovisningskonsulter. Sessionen gav ingen tydlig vägledning om hur detta bör genomföras, vare sig genom systemstöd eller manuella kontroller. Verified har redan initierat dialoger med integrationspartners för att undersöka hur transaktionsmonitorering kan implementeras i Verified AML.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk