Artikel

Krav på utbildning av anställda - en del av penningtvättslagen

Enligt lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste berörda företag och organisationer se till att all relevant personal och uppdragstagare får kontinuerlig utbildning i ämnet.

Relevant personal

Med relevant personal och uppdragstagare menas de anställda som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. För redovisningsbyråer kan det exempelvis handla om samtliga företagets redovisningskonsulter, eller andra anställda och för mäklarfirmor kan det t.ex. handlar om alla mäklare. Exakt vilka anställda och uppdragstagare som anses relevanta och därmed måste genomgå kontinuerlig utbildning, beror på varje företags unika verksamhet. För små och medelstora bolag omfattas sannolikt samtliga anställda av utbildningskravet.

Observera att även konsulter, deltidsanställda och säljare måste utbildas om dessa anses vara delaktiga i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska säkerställa att relevant personal har tillräcklig kunskap för att se till att företagets rutiner och riktlinjer följs. Innehållet i utbildningen ska anpassas efter verksamheten och de anställdas arbetsuppgifter samt företagets allmänna riskbedömning. Därutöver ska utbildningen informera om relevanta lagar, regler och relevanta trender så som mönster och metoder för penningtvätt som berörda personer bör känna till. Utbildningskravet: Öppna konferenspass eller generella webinarium om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering vars innehåll inte är dokumenterat kan med största sannolikhet inte räknas som utbildning. För att efterleva utbildningskravet behöver företag dokumentera den utbildning som genomförs. Utbildningens innehåll, namn på deltagare och datum för när utbildningen genomfördes av respektive anställd ska finnas med i denna dokumentation.

Länsstyrelsen förefaller själva tolka avsaknaden av dokumentation gällande utbildningens innehåll som att kravet på utbildning inte är uppnått. Det var bland annat denna brist som låg till grund för att ett företag tilldelades en sanktionsavgift om 5 000 000 SEK i mars 2023.

Utbildningens frekvens

Utbildningen bör uppdateras årligen och inkludera nyheter om lagar, nya metoder och varningsflaggor för penningtvätt relaterade till företagets verksamhet, uppdaterad information från myndigheter samt eventuella förändringar i företagets egen allmänna riskbedömning.


Dokumentation av utbildning

Utöver utbildning av anställda och en rad andra skyldigheter, innehåller Penningtvättslagen också krav på så kallad intern kontroll. Detta innebär att företag måste ha en intern ansvarsfördelningen för att säkerställa att samtliga lagkrav efterföljs, där ibland kravet på utbildning av anställda. Det är således en stor fördel med utbildningar som inkluderar bevis på genomförande eller utbildningar/utbildningsportalen som möjliggör att ansvarig person får en överblick över vilka anställda som faktiskt genomgått utbildningen samt när detta skedde.

Utbildningens föreläsare

Det finns inga specifika krav på vem som kan utföra utbildningen. Om någon inom företaget är väl insatt i den allmänna riskbedömningen och de rutinerna som bolag har kan denne stå för utbildningen. När det kommer till utbildning om lagar, regler, metoder, nya trender och varningsflaggor för penningtvätt kan det vara lämpligt att anlita en extern expert.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Artikel
Textlänk