Artikel

Kundkännedom: mer än bara insamling av information

Kundkännedom är avgörande i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Trots vanliga missuppfattningar är det mer än bara att samla grundläggande data. Det innefattar identifiering, verifiering, riskbedömning och löpande uppföljning.

Bakgrund

Kundkännedom är ett centralt begrepp i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En vanlig missuppfattning är att kundkännedom enbart handlar om insamling av grundläggande data och information som namn, adress, bransch och personnummer. Sanningen är att kundkännedom är ett samlingsbegrepp av den process som, utöver insamling av information, innefattar en rad aktiviteter, bedömningar och analyser.

Identifiering

Visserligen börjar kundkännedomsprocessen ofta med en grundläggande identifiering av kunden där man inhämtar person- och/eller företagsuppgifter. Men det är just bara början. Efter insamlandet av grunddata följer en mängd andra steg där informationen måste analyseras, verifieras, bedömas och uppdateras.

Verifiering

Ett annat viktigt steg är att verifiera den information som samlats in. Det är inte alltid tillräckligt att bara ta kundens ord för givet. I många fall behöver man styrka uppgifterna genom exempelvis identitetshandlingar eller genom offentliga och tillförlitliga tredjepartskällor, exempelvis Bolagsverket. Verifieringsprocessen är avgörande för att säkerställa att den information som samlats in både är korrekt och relevant.

Affärsrelationens syfte och art

För att fullt ut bottna i syftet och arten av den affärsrelation man har eller avser inleda, förväntas man utvärdera och dokumentera huruvida syftet som kunden angivit faktiskt stämmer överens med ens egen förståelse av kundens avsikt. Det räcker alltså inte att enbart inhämta information direkt från kund. Utvärderingen kan exempelvis innefatta bedömningar av kundens historik och förväntningar. Målet är att skapa en nyanserad bild som hjälper till att identifiera eventuella avvikelser eller risker som inte är uppenbara vid en första anblick.

Bedömning av kundens risk (kundriskbedömning)

Att genomföra en kundriskbedömning är ett av de mest kritiska stegen i processen för kundkännedom. Kundriskbedömningen handlar om att utvärdera helheten av den insamlade och verifierade informationen i ljuset av potentiella risker. Enligt penningtvättslagen är man skyldig att bedöma risken förknippad men varje enskild kundrelation både innan det inleds samt löpande över tid. Slutprodukten är ofta en riskkategorisering av kunden på skalan låg-, medel-, eller hög riskprofil. 

Uppdatering och Uppföljning 

Kundkännedom är inte en engångsaktivitet utan en löpande process. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera och utvärdera den information man har samt att följa upp om det har skett några förändringar som kan påverka kundens riskprofil.

Att säkerställa fullgod kundkännedom innefattar mer än att bara insamling av grundläggande information. Ofta krävs en grundlig och nyanserad analys där flera olika steg och aktiviteter ingår. Genom att se kundkännedom som en bredare och mer djupgående process, snarare än en enkel informationsinsamling, kan företag som omfattas av penningtvättslagen bättre skydda sig mot risker samt öka chansen att slippa dyra sanktionsavgifter från myndigheterna.

Relaterat

__wf_reserverad_ärva

Finanspolisens årsrapport 2023 - ökad rapportering och effektiva insatser

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Leverantörsbedömning - nyckeln till framgångsrika partnerskap

Artikel
Textlänk
__wf_reserverad_ärva

Finansinspektionens fokus på leverantörsrisk i en osäker omvärld

Artikel
Textlänk